Regulamin konkursu pod nazwą „Moja historia” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Moja historia”. Link do Regulaminu Konkursu znajduje się w formularzu konkursowym.

2.Organizatorem Konkursu PROGRESS Anna Mazurkiewicz z siedzibą w Krakowie, przy                         ul. Walgierza Wdałego 28, 30-98 Kraków o numerze NIP537-258-00-25, zwana dalej „Organizatorem”.
3.Fundatorem nagród w konkursie jest firma PROGRESS Anna Mazurkiewicz z siedzibą w Krakowie, przy ul. Walgierza Wdałego 28, 30-98 Kraków o numerze NIP537-258-00-254.

4.Organizator czuwa nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Organizatora należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
5.Zasady oraz czas Konkursu opisane są w postanowieniach niniejszego regulaminu poniżej.
7.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres kontakt@opanujpolski.pl.
8.Konkurs nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Art. 2 Definicje
1.Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.
2.Przedstawiciel ustawowy – rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
3.Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem 1 Nagrody.
4.Zadanie Konkursowe – polega na opisaniu swojej historii, w niej zawrzesz informację, co motywuje Cię do nauki przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego i jakie marzenie spełnisz dzięki uzyskaniu wysokiego wyniku z egzaminu z języka polskiego.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie
1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 18.01.2023 r. od do godz. 23:59:59.
3.Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko w wieku od 12 do 15 roku życia, uczęszczające do szkoły podstawowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4.Dziecko może zostać zgłoszone do udziału w Konkursie przez przedstawiciela ustawowego lub poprzez przedstawiciela Szkoły, do której uczęszcza pod warunkiem posiadania przez przedstawiciela Szkoły odpowiednich zgód przedstawiciela ustawowego. Zatem ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o czynnościach, oświadczeniach, zgodach itp. dokonywanych przez Uczestnika, to w przypadku dzieci zawsze należy przez to rozumieć czynności, zgody, oświadczenia, itp. dokonywane przez przedstawiciela ustawowego lub Przedstawiciela Szkoły.
5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
6.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a. W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez przedstawiciela ustawowego – wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym na stronie opanujpolski.pl, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych:
– przedstawiciela ustawowego:
1)Imię Uczestnika,
2)Imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego,
3)Adres e-mail Przedstawiciela ustawowego,

4) Nr tel. Przedstawiciela ustawowego

5) Adres zamieszkania Przedstawiciela ustawowego
b. W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez przedstawiciela Szkoły, do których uczęszcza Uczestnik – wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych:
1)Imię Uczestnika,
2) Imię i nazwisko Przedstawiciela Szkoły dokonującego zgłoszenia,
3) adres e-mail do Przedstawiciela Szkoły dokonującego zgłoszenia,

4) Nazwa i adres Przedstawiciela Szkoły dokonującego zgłoszenia

5) nr tel. Przedstawiciela Szkoły dokonującego zgłoszenia

c.Zaakceptowania – przez przedstawiciela ustawowego lub przedstawiciela Szkoły dokonującego zgłoszenia niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się na stronie opanujpolski.pl i wyrażenia w nim wymaganej zgody, w sposób określony w formularzu.

d.Nadesłania odpowiedzi na pytanie otwarte wyłącznie taką, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że odpowiedź nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany – dotyczy to także publikacji internetowych.

7.Przedstawiciel ustawowy lub Przedstawiciel szkoły, może przysłać fotografię pracy Uczestnika lub przesłać treść historii w dokumencie pdf. Lub w treści e-mail.

 1. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel szkoły w imieniu Uczestnika oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do treści historii uczestnika i zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
  9. Z chwilą przesłania przedstawiciel ustawowy lub przedstawiciel szkoły w imieniu Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanej „Histroii” na następujących polach eksploatacji:
  a. Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  10.Przedstawicielowi ustawowemu lub przedstawicielowi szkoły w imieniu Uczestnika przysługuje, prawo żądania wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: kontakt@opanujpolski.pl W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
  11.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.
  12.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 25.01.2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na blogu opanujpolski.pl.
2.Organizator wyłoni 3 Laureatów Konkursu, w tym Zwycięzcę.
3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Laureatów będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i zgodność z tematem nadesłanej historii. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-15, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 15 najwyższą. Organizator, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie trzech Laureatów Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3.
4.Laureaci Konkursu otrzymają:
a.Za zajęcie miejsca pierwszego:
– 100 % rabatu na KURS ÓSMOKLASISTY PREMIUM oraz dostęp do KURSU „Gramatyka dziecinnie prosta”

b.Za zajęcie drugiego
– 100% rabatu na KURS ÓSMOKLASISTY PREMIUM

 1. Za zajęcie trzeciego miejsca

– 100 % rabatu na KURS ÓSMOKLASISTY STANDARD

Wartość każdej z nagród nie przekracza 2000 zł i jest ustalony na podstawie cennika obowiązującego do 31.01.2023 r.

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

6.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
7.Każdy z Laureatów Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora, na wskazany przez przedstawiciela ustawowego lub przedstawiciela szkoły w formularzu adres e-mail.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne
1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: kontakt@opanujpolski.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Walgierza Wdałego 28, 30-398 Kraków

2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – konkurs Moja historia”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamację.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Moja historia”** – Klauzula obowiązku informacyjnego Organizatora

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest PROGRES Anna Mazurkiewicz, ul. Walgierza Wdałego 28, 30-398 Kraków, adres e-mail: kontakt@opanujpolski.pl (dalej jako: „my” lub „Administrator”).

2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu pod nazwą „Moja historia” (dalej jako: „Konkurs”), co obejmuje również obsługę skarg i reklamacji. Jeżeli jesteś osobą dokonującą zgłoszenia, to podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z uczestnictwem w Konkursie , złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie przez Ciebie kandydata do udziału w Konkursie). Dane osobowe uczestników Konkursu są nam przekazywane przez osoby zgłaszające kandydatów do udziału w Konkursie (przedstawicieli szkoły lub przedstawicieli ustawowych kandydatów).

4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania, tj. w przypadku kandydatów: imię. W przypadku zgłaszających: imię i nazwisko, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail do kontaktu.

5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu, udział w Konkursie , czy głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Konkursem.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, dotyczącej udziału w Konkursie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.

7.Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych;
§w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie osobę trzecią jako kandydata, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Twojego imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).
Dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie fundatorowi nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z przekazaniem nagród.
8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych. W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 10 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: kontakt@opanujpolski.pl
2.pisemnie na adres: PROGRES Anna Mazurkiewicz, ul. Walgierza Wdałego 28, 30-398 Kraków. W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.